top of page
sontech_logo_eng_2018_RGB.png

MATERIAL

Acustimet Sound Absorbents
Vibration Sound Dampening

Luftljud som reflekteras mot hårda ytor kan reduceras genom att täcka ytorna med ljudabsorbenter. Dessa konverterar luftljudet till små mängder av värmeenergi och sänker därigenom det upplevda oljudet. Exempel på ljudabsorbenter inkluderar skumplast, textilfiber och metall.

Ett annat sätt att minska utbredningen av buller är att avskärma bullerkällan med hjälp av ljudisolerande material, som exempelvis en vägg eller huv. Ett ljudisolerande materials förmåga ökar ofta med ytvikten samt antalet lager av materialet.

Stomljud är svängningar i fasta material som alstras av bland annat maskiner. Dessa former av ljud kan dämpas genom att applicera en eller flera beläggningar runt den ljudgenererande källan. Dessa beläggningar omvandlar svängningsenergin till värme.

 

bottom of page